header_right4.jpg
Kalendar korporativnih aktivnosti

Kalendar korporativnih aktivnosti u Društvu 2018. godine

Organ Sadržina Datum
I. Sjednica UO Fratello a.d. – poslijednja sedmica u februaru Odluke UO do 25.02.2018.
 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog Izvještaja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2017. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2018. godinu.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja „Fratello Trade“d.o.o Beograd za 2017. godinu.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja „Fratello Trade“ d.o.o Beograd za 2018. godinu.
II. Sjednica UO Fratello a.d. – kraj aprila OdlukeUO do 20.04.2018.
 1. Usvajanje Konsolidovanih finasijskih izvještaja za 2017. godinu
 2. Izvještaj o poslovanju I-III/2018
III. Sjednica UO Fratello a.d. – druga polovina maja Odluke UO do 25.05.2018.
 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,
 2. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o fin. izvještajima za 2017.g;
 3. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju revidir Finansijskih za 2017.g;
 4. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješt.o poslovanju za 2017.g;
 5. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora za 2017.g;
 6. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2017.g;
 7. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finan. izvještaja za 2017.g;
 8. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017.g;
 9. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu UO za 2017;
 10. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine;
 11. Rasprava o ponudama revizora, prijedlog za imenovanje revizora za 2018,2019. godinu;
 12. Informacija o provedenim aktivnostima na otkupu sopstvenih akcija
 13. Donošenje odluke o sazivanju X redovne sjednice skupštine akcionara „Fratello Trade" a.d. Banja Luka;
IV. Sjednica UO Fratello a.d. – prva polovina decembra OdlukeUO do 15.12.2018.
 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju, period 01.01.2018. do 30.11. 2018.g;
 3. Osnova za plan poslovanja za 2019.g, aktivnosti Menadžmenta na izradi plana.
 4. Strateški plan 2019 – 2022.g.
UO će, ukoliko se ukaže potreba, održati i više od četri sjednice u toku kalendarske godine.
VI. Izvještaj kontrolinga /finansijska služba za Direktora/ Mjesečni izvještaji Svaki mjesec
za januar 2018.
za februar 2018.
za mart 2018.
za april 2018.
za juni 2018. (šestomjesečni izvj.)
za juli 2018.
za avgust 2018.
za septembar 2018.
za oktobar 2018.
za novembar 2018.
za decembar 2018.
do 15.02. 2018.
do 31.03. 2018.
do 30.04. 2018.
do 31.05. 2018.
do 31.07. 2018.
do 31.08. 2018.
do 30.09. 2018.
do 31.10. 2018.
do 30.11. 2018.
do 31.12. 2018.
do 15.01. 2019.
VII. Finansijski izvještaji /Finans.služba za Banjalučku berzu/ - Godišnji finansijski izvještaji za 2017. godinu,
- Konsolidovani finasijski izvještaji za 2017. godinu,
Objava materijala za redovnu godišnju skupštinu akcionara;
- Izvještaj nezavisnog revizora o finansijsk. izvještajima za 2017.g;
- Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2017.g;
- Polugodišnji finansijski izvještaji za 2018. godinu.
do 28.02.2018.

do 30.04.2018.

do 30.05.2018.

do 30.06.2018.

do 30.06.2018.


do 30.06.2018.