header_right3.jpg
Kodeks korporativnog upravljanja
1.KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Uvodne napomene

Član 1.
Ovaj Kodeks korporativnog upravljanja primjenjivaće se i biće sprovedeni od strane:
    FRATELLO A.D. (u daljem tekstu navodi se kao “Kompanija“), njegovog Upravnog odbora, Skupštine akcionara i Direktora;
    Zavisnih preduzeća (u daljem tekstu navode se kao «Ostale Fratellove Kompanije»), direktno ili indirektno povezanih poslovnih partnera.

Okvir korporativnog upravljanja

Član 2.
Kodeks je urađen da bude i ostane koncizan, razumljiv i pristupačan domaćoj i stranoj javnosti. Njegova primjena ne može da nadoknadi ili da zamjeni bilo koji od važećih zakona i propisa koji se primenjuju.

Kodeks korporativnog upravljanja uključuje:

-    ključne principe za poboljšanje ekonomske efikasnosti i rasta Kompanije, povećanje povjerenja investitora, bilo postojećih bilo potencijalnih;
-    regulisanje odnosa izmedju Upravnog odbora, Direktora, akcionara, zaposlenih i drugih zainteresovanih strana ;
-    principe za realizaciju postavljenih ciljeva Kompanije.
Ažuriranje kodeksa korporativnog upravljanja

Član 3.
Kodeks je evolutivan i mijenja se zavisno od promena okolnosti. Promjene kodeksa će se odobravati od strane Upravnog odbora. Kompanija će sve usvojene promjene blagovremeno objaviti na svojoj web stranici.

Odnos između Kompanije i drugih interesnih grupa

Član 4.
Kompanija će u odnosu sa drugima interesnima grupama (zaposlenima, povjeriocima,  potrošačima, dobavljačima, prirodnom i poslovnom okolinom i državom) odgovorno ostvarivati svoja prava i ispunjavati preuzete obaveze na način, koji je usklađen sa ciljevima Kompanije i koji omogućuje dugoročne koristi.
Kompanija će neprekidno i zajedno sa predstavnicima interesnih grupa voditi brigu za korektno komuniciranje i uzajamnu zaštitu  poslovnih tajni i održavanje dobrih poslovnih praksa. Kompanija će sve interesne grupe blagovremeno informisati o tome, da postoji opasnost, da bi određeni način izvršavanja njihovih prava mogao štetiti Kompaniji ili drugim interesnim grupama.
Što se tiče konkretnih odluka, Kompanija će proučiti i uzeti u obzir legitiman interes svih interesnih grupa, posebno zaposlenih. Odluke, koje neposredno utiču na pojedinu interesnu grupu, Kompanija će predstavnicima tih grupa proslediti što je prije moguće, izuzev ako nisu poslovna tajna ili unutrašnja informacija.

Prava akcionara i ključne funkcije vlasništva

Član 5.
Osnovna prava akcionara treba da obuhvate prava na :
-    sigurne metode registracije vlasništva;
-    prenos akcija;
-    pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o Kompaniji ( i putem veb sajta Kompanije);
-    učešće i glasanje na Skupštini akcionara;
-    udio u dobiti Kompanije.

Sigurne metode registracije vlasništva

Član 6.
Sigurne metode registracije vlasništva osigurava zakonska regulativa. Privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica unošenjem podataka o tom društvu u Registar koji se vodi na način propisan zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata. Registracija podataka o privrednom društvu i objavljivanje registracije vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
Registracija akcionara i svih prava na akcijama se vodi na način propisan zakonom.

Prenos akcija

Član 7.
Otvoreno akcionarsko društvo ne može ograničiti prenos akcija trećim licima. Fratello Trade jasno garantuje  svojim akcionarima slobodno raspolaganje  akcijama.
Striktno je zabranjeno nedozvoljeno trgovanje akcijama na osnovu poverljivih informacija i zloupotreba u vidu poslovanja sa samim sobom.
Pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o Društvu

Član 8.
Zainteresovane strane koje direktno ili indirektno učestvuju u procesu korporativnog upravljanja moraju imati pravovremen pristup relevantnim i pouzdanim informacijama do nivoa i na način definisan zakonom i dokumentima Kompanije.
Akcionari treba da imaju pravo da učestvuju u odlučivanju i da budu u dovoljnoj mjeri obavješteni o odlukama koje se odnose na ključne korporativne promene, kao što su:
•    izmene Osnivačkog akta ili Statuta Kompanije;
•    odobravanje izdavanja i upisa dodatnih akcija i
•    sve vanredne transakcije, uključujući prenos svih ili bitnog dijela sredstava, koji predstavlja prodaju Kompanije ili njenog značajnog dijela.
Akcionari treba da budu upoznati sa strukturom kapitala i aranžmanima koji omogućavaju pojedinim akcionarima da steknu stepen kontrole, proporcionalan njihovom učešću u kapitalu.
Kompanija će poštovati prava akcionara i drugih zainteresovanih strana, utvrđenih zakonom, eksternim i internim ugovorima i sporazumima.
Akcionari i druge zainteresovane strane, kao i pojedini zaposleni i njihovi ovlašćeni predstavnici biće u mogućnosti da slobodno saopšte Upravnom odboru svoje mišljenje o mogućoj nelegalnoj ili neetičkoj praksi unutar Kompanije, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

Učešće i glasanje na Skupštini akcionara

Član 9.
Akcionarima će se obezbjediti mogućnost efektivnog učestvovanja na Skupštini akcionara i informisanja o pravilima, uključujući proceduru glasanja na Skupštini kroz :
Obezbjeđenje potpunih i blagovremenih informacija koje se tiču datuma, mjesta održavanja i dnevnog reda Skupštine akcionara, kao i potpunom i blagovremenom informacijom u vezi tačaka dnevnog reda o kojima će se odlučivati na sastanku;
Davanje mogućnosti da postavljaju pitanja Upravnom odboru, uključujući pitanja koja se tiču godišnje eksterne revizije, da stavljaju pojedina pitanja na dnevni red Skupštine akcionara u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Društva;
Omogućavanje akcionarima da glasaju lično ili u odsustvu putem punomoćnika, s tim da oba načina glasanja imaju jednako dejstvo;
Kroz učešće u donošenju bitnih odluka iz sfere korporativnog upravljanja, kao što je imenovanje Upravnog odbora i politike naknade za članove, u skladu sa zakonom i internim aktima.
Ravnopravan tretman akcionara

Član 10.
Svi akcionari koji su vlasnici akcija iste klase imaju jednak tretman. U okviru svake serije ili klase, sve akcije nose jednaka prava. Svim investitorima omogućiće se da dobiju informacije o pravima vezanim uz sve serije i klase akcija prije kupovine. Sve izmjene u pogledu glasačkih prava donosiće se uz odobrenje vlasnika onih klasa akcija na koje se to negativno odražava.
Manjinski akcionari biće zaštićeni od zloupotreba od strane akcionara koji imaju većinu akcija i djeluju direktno ili indirektno, a takođe im treba obezbjediti odgovarajuću pravnu zaštitu.
Glasanje od strane punomoćnika vršiće se na način dogovoren sa stvarnim vlasnikom akcija. Društvo će eliminisati sve prepreke za nesmetano glasanje pravnih i fizičkih lica izvan BiH. Društvo će obezbediti jednak tretman svim akcionarima u postupku sazivanja i glasanja na Skupštini akcionara. Procedura glasanja biće organizovana tako da metoda prebrojavanja glasova bude efikasna i transparentna.
Udio u dobiti Društva

Član 11.
Godišnju reviziju rezultata poslovanja obaviće nezavisni, kompetentan i kvalifikovan revizor u cilju pružanja eksternog i objektivnog dokaza Upravnom odboru, akcionarima i ostalim zainteresovanim stranama da finansijski izveštaji pošteno i nepristrasno odslikavaju finansijsko stanje i rezultate Društva sa svih bitnih materijalnih aspekata.
Spoljni revizori imaju obavezu prema akcionarima i prema Društvu da reviziju izvrše na profesionalan način prilikom sprovođenja revizije.
Način saopštavanja informacija obezbjediće ravnopravan, blagovremen i ekonomičan pristup korisnicima relevantnih informacija.
Okvir korporativnog upravljanja biće dopunjavan kroz pribavljanje analiza ili savjeta od strane analitičara, brokera, agencija za procenu i drugih, koji se odnose na odluke investitora, pod uslovom da ne postoji sukob interesa koji bi mogao da ugrozi sadržinu i kvalitet njihove analize ili savjeta.

Mehanizmi korporativne kontrole

Član 12.
Mehanizmi korporativne kontrole treba da se primjenjuju na efikasan i transparentan način, kroz:
    Primjenu propisa i procedura koji regulišu sticanje korporativne kontrole na tržištu kapitala i vanredne transakcije, kao što su integracije, kao i prodaja značajnih dijelova korporativne imovine i njihovo publikovanje na način da investitori mogu da razumiju svoja prava i mehanizme pravne zaštite;
    Sve transakcije iz ovog člana treba da budu obavljene po transparentnim cijenama i pod pravičnim uslovima koji štite prava akcionara, zavisno od klase akcija kojima raspolažu;
    Sredstva protiv preuzimanja Kompanije ne treba da se koriste radi zaštite Direktora i Upravnog odbora od odgovornosti.

Objelodanjivanje podataka i transparentnost

Član 13.
Objelodanjivanje podataka treba da obuhvati bitne podatke o:
    Finansijskim i poslovnim rezultatima Kompanije;
    Dugoročnim ciljevima Kompanije;
    Značajnom vlasništvu nad akcijama i pravu glasa;
    Politici naknada za članove Upravnog odbora i ključne rukovodioce, informacije o članovima Upravnog odbora, uključujući njihove kvalifikacije, članstva u odborima drugih kompanija, te da li ih Upravni odbor smatra nezavisnim;
    Transakcijama povezanih lica i predvidivim faktorima rizika;
    Opštim pitanjima koja se tiču zaposlenih i drugih zainteresovanih strana;
    Strukturi i politici upravljanja, posebno sadržaju svih pravila i politike korporativnog upravljanja i procesu primjene.
Informacije u vezi sa gore pomenutim biće pripremljene i objelodanjene u skladu sa računovodstvenim standardima, kao i sa standardima objelodanjivanja finansijskih i nefinansijskih podataka visokog kvaliteta.
Način saopštavanja informacija obezbjediće ravnopravan, blagovremen i ekonomičan pristup korisnicima relevantnih informacija.
Navedeni zahtjevi vezani za objelodanjivanje podataka neće ni u jednom trenutku predstavljati nerazumna administrativna ili troškovna opterećenja za Kompaniju, niti se od Kompanije očekuje da objelodani informaciju koja može da ugrozi njenu konkurentsku poziciju (kao ni konkurensku poziciju bilo kojeg od njenih zavisnih preduzeća), osim ako razotkrivanje nije apsolutno neophodno za potpunu informisanost pri odlukama o investiranju i izbjegavanje obmanjivanja akcionara ili investitora.

Odgovornosti i funkcije Upravnog odbora

Član 14.
Članovi Upravnog odbora radiće na osnovu celovitih informacija, u dobroj namjeri, sa dužnom pažnjom i brigom i u najboljem interesu Društva i akcionara.
U slučajevima kada odluke Upravnog odbora mogu na različit način da utiču na različite grupe akcionara, Upravni odbor će sve akcionare tretirati pravično i primjenjivaće visoke etičke standarde, vodeći računa o interesima svih akcionara, uz primjenu visokih moralnih standarda .
Pored nadležnosti Upravnog odbora, definisanih u okviru Osnivačkog akta i Statuta, Upravni odbor će obavljati određene ključne funkcije, kao što su :
    Razmatranje, definisanje i sprovodjenje korporativne strategije, poslovnih politika i planova, politika upravljanja rizicima, godišnjih budžeta kao i praćenje izvršenja korporativnih rezultata; nadziranje velikih kapitalnih izdataka, preuzimanja drugih društva i prodaje imovine;
    Praćenje efikasnosti primjene Principa korporativnog upravljanja i njihovo ažuriranje, ako i kad to bude potrebno;
    Odabir, nagrađivanje, praćenje, a u slučaju potrebe i zamjenu ključnih rukovodilaca, kao i vršenje nadzora nad planovima i procesima za sukcesiju rukovodilaca i stručnjaka;
    Utvrđivanje politike nagrađivanja članova Upravnog odbora i direktora i njeno usklađivanje sa dugoročnim interesima Društva i njegovih akcionara;
    Obezbeđenje formalnog i transparentnog procesa predlaganja i izbora članova Upravnog odbora;
    Praćenje i upravljanje eventualnim sukobima interesa između menadžmenta, članova Upravnog odbora i akcionara, uključujući zloupotrebu, tj. nenamjensko korišćenje imovine Korporacije i zloupotrebe u transakcijama povezanih lica;
    Obezbjeđenje integriteta sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja Društva, uključujući nezavisnu reviziju, i postojanje odgovarajućih sistema kontrole, a naročito sistema za upravljanje rizikom, finansijsku i operativnu kontrolu, kao i poštovanje zakona i odgovarajućih standarda;
    Nadziranje procesa objelodanjivanja podataka i komuniciranja.
U cilju ispunjenja svojih obaveza, članovi Upravnog odbora imaće pristup tačnim, relevantnim i blagovremenim informacijama, da bi bili u mogućnosti da objektivno i samostalno prosuđuju o poslovima Kompanije. Članovi Upravnog odbora obavezni su da se na efikasan način posvete svojim obavezama u Upravnom odboru. Članovi Upravnog odbora dužni su da svoje poslove obavljaju savjesno , sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva. Dužni su da svoje procjene zasnivaju na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje se vjeruje da su u tom pogledu savjesna i kompetentna. Postupajući na ovaj način oslobađaju se odgovornosti za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.
Članovi Upravnog odbora dužni su da prema Društvu postupaju lojalno i savjesno i u tom pogledu naročito su dužni da :
•    ne koriste imovinu privrednog društva u ličnom interesu,
•    ne koriste povlašćene informacije za lično bogaćenje,
•    ne koriste poslovne mogućnosti privrednog društva za svoje lične potrebe.

Kriterijumi za imenovanje članova upravnog odbora

Član 15.
Kriterijumi za imenovanje članova upravnog odbora su:
    lični  integritet i poslovna etika;
    posedovanje najmanje više, a poželjno visoke stručne spreme;
    značajno radno iskustvo na područiju vodjenja, organizovanja, ispitivanja ili upravljanja preduzeća;
    posedovanja  sveukupnog poslovnog znanja i odgovarajućeg/primjereno stručnog znanja;
    obavezni su da pri donošenju odluka uvijek uzimaju u obzir dugoročni interes preduzeća, bez obzira na eventualne različite lične ili individualne interese (trećih lica, zaposlenih, upravnog odbora, akcionara, javnosti ili države);
    da ne obavljaju funkcije vodjenja, nadzora, zastupanja ili savetodavne zadatke za konkurentna preduzeća i da nisu veći akcionari ili članovi konkurentnih preduzeća;
    da su na razpolaganju, odnosno da će biti na raspolaganju sve dok se obavlja funkcija;
    sposobnost efikasnog komuniciranja i timskog rada;
    spremnost na  neprekidno usavršavanje i profesionalni razvoj
Upravni odbor razmatra ove kriterije u kontekstu potreba Upravnog odbora kao cjeline i nastoji postići raznolikost profesionalnih i osobnih karakteristika. Upravni odbor pregledava kvalifikacije kandidata za direktore u svjetlu kriterija koje je odobrila Skupština i Skupštini preporučuje kandidate koje akcionari biraju na godišnjoj skupštini.
Prije skupštine upravni odbor će objelodaniti potencijalne konflikte interesa kandidata za članove upravnog odbora, koje predlaže Skupštini.
Upravni odbor također razmatra kandidate koje su akcionari Društva nominovali za izbor u skladu s odredbama iz Statuta Društva i ostalim primjenjivim pravilima ili propisima.
Kod formiranja komisija Upravnog odbora, Upravni odbor će definisati i objelodaniće njihova ovlašćenja, sastav i radnu proceduru.

2. SMERNICE INTERNE POLITIKE KOJE SE ODNOSE NA PROFESIONALNU ETIKU, JEDNAKE MOGUĆNOSTI I KOMUNIKACIJE


Opšta saglasnost

Član 16.
Sva pravila koja se odnose na zaposlene u Kompaniji i ostala Fratellova zavisna preduzeća moraju da u potpunosti budu usaglašena sa odredbama svih zakona koji se primenjuju na poslove koje obavljaju i njihove profesionalne aktivnosti. Odgovornost za sprovođenje zakona i drugih propisa, kako domaćih, tako i međunarodnih, podrazumjeva da su oni sa njima obavezno upoznati.


Korporativna etika

Član 17.
Svi zaposleni Kompanije i ostalih zavisnih preduzeća će održavati najviše standarde etičkog ponašanja prilikom obavljanja njihovih radnih zadataka . Da bi se dostigao takav cilj, od svih njih se zahtjeva da slijede svaki i sve principe i smjernice primjenljive na njihove profesionalne aktivnosti.

Osnovne dužnosti

Član 18.
Svi zaposleni Kompanije i ostalih Fratellovih preduzeća:
    Neće se upuštati u diskusije vezane za strategiju formiranja cijena sa konkurencijom;
    Neće se dogovarati sa konkurencijom i davati joj podatke o poslovnim performansama i učincima;
    Neće činiti sporazume sa konkurencijom vezano za kupce ili udeo na tržištu ;
    Neće se angažovati u ličnim transakcijama sa kupcima ili dobavljačima u kojima takav zaposleni ima moć nametanja odluka;
    Neće kopirati bilo kakav dokument u pisanoj formi ili u formi kompjuterskog fajla Kompanije ili zavisnih preduzeća da bi ga dostavio ma kom licu koje nije ovlašćeno da bude u posjedu takvog dokumenta;
    Neće tretirati nekog drugog zaposlenog drugačije zbog njegove ili njene rase, boje, pola, nacionalnog porekla, starosne dobi, religije, invalidnosti, bračnog stanja ili porodičnog statusa, veteranskog statusa ili drugih neposlovnih razloga.

Član 19.
Svi članovi osoblja i zaposleni Kompanije i ostalih Fratellovih preduzeća će :
    Donositi poslovne odluke, na bazi nepristrasnih i objektivnih poslovnih argumenata, kao što su kvalitet, karakteristike, cijena i sposobnost prodavca da zadovolji vremenski raspored aktivnosti;
    Održavanje kvalitetnih i korektnih odnosa sa kupcima i dobavljačima;
    Obezbjediti potrebnu dokumentaciju za sve poslovne trasakcije;
    Odmah prijaviti njegovom/njenom direktnom pretpostavljenom ili Direktoru svako kršenje gore pomenutih dužnosti;
    Uvek uzimati u obzir činjenicu da čak i čisto tehnička informacija može biti predmet ograničenog objelodanjivanja – zbog razloga vezanih za intelektualnu svojinu, ili zbog mnoštva drugih zakonskih i pravnih razloga;
    Uzdržavati se od trgovanja hartijama od vrednosti u Kompaniji i/ili ma kojoj od ostalih Fratellovih zavisnih preduzeća kada sadrže materijalne, ne-javne informacije;
    Odmah obavjestiti naznačeni organ o bilo kakvom kršenju ove politike (kodeksa, ovih pravila), bez obzira na to da li je prekršilac direktor, supervizor ili zaposleni.

Dobra vjera

Član 20.
Članovi Upravnog odbora i zaposleni Kompanije i zavisnih preduzeća neće biti disciplinski kažnjeni za dobronamerno podnošenje izveštaja (prijavljivanje) o kršenju zakona i akata Kompanije. Ako koji član organa upravljanja ili zaposleni veruje da su on ili ona bili predmet represije za prijavljivanje uvrede, treba da kontaktira neposrednog rukovodioca lica koje je vršilo represiju .
Objelodanjavanje materijalne informacije

Član 21.
Informacija se smatra materijalnom ukoliko postoji vjerovatnoća da će njeno obelodanjavanje imati uticaja na cijenu hartija od vrednosti ili ukoliko bi investitori željeli da znaju informaciju pre nego što donesu odluku o investiranju.
Politika je Kompanije i ostalih Fratellovih zavisnih preduzeća da vjerodostojno objelodane i distribuiraju, na blagovremen i tačan način, materijalnu informaciju vezanu za njihove finansijske rezultate i planove, značajne događaje – uključujući, između ostalog, značajne ugovore, najave novih proizvoda, integracije i akvizicije, promjene menadžmenta i o drugim novostima za koje se procjenjuje da bi mogle imati pozitivan ili negativan efekat na cijenu akcija Kompanije.
Svaka informacija koja ima namjerno netačnu sadržinu ili potiče iz ličnih razloga proganjanja (čak iako je saopštena ili je bila u opticaju unutar grupe nezadovoljnih akcionara) biće podložna propisanim zakonskim i sudskim merama sa ciljem da zaštiti integritet i najbolje interese Kompanije i Fratellovih zavisnih preduzeća.
Kompanija će blagovremeno odgovoriti na zakonite zahtjeve za dostavljanjem informacija na neselektivan i ravnopravan način, u cilju osvajanja najšireg mogućeg auditorijuma. To će uključiti upotrebu različitih metoda komunikacije i mnogobrojne tehnologije i procese, uključujući e-mail poštu, poštanske usluge, konferencijske pozive, elektronski pristup, licem-u-lice brifinge i internet.
Ako bilo koji novinar ili medijska kuća koja zahtjeva informaciju o osvajanju novog proizvoda ili informaciju vezanu za njegov plasman na tržištu da bi je publikovala, može da se publikuje samo uz prethodno znanje i saglasnost ovlašćenih lica u prodaji, uvijek kad takva informacija sadrži tehničke podatke o proizvodu i njegovoj strukturi.
Sve korporativne reklame, brošure, kancelarijski materijal, izjave za štampu, web strane, dizajn, audio-vizualni zapisi, promjene trgovačkih naziva, promjene organizacije i sve druge štampane, reprodukovane, on-line, publikovane ili emitovane informacije za široku javnost (osim poslovnih oglasa) moraju biti koordinirane od strane Direktora.
 Ukoliko Kompanija ili ma koje od zavisnih preduzeća otkrije da je dala izjavu koja je bila materijalno netačna u vreme kada je javno dostavljena, Kompanija ili zavisno preduzeće će izdati javnu korekciju što pre posle korigovanja takve greške.

Jednake mogućnosti zapošljavanja

Član 22.
Kompanija i svako od zavisnih preduzeća su čvrsto obavezane na nepristrasan i ravnopravan tretman svih svojih zaposlenih. Odluke o zapošljavanju, uključujući, bez ograničenja, zapošljavanje , postavljanje radnika na odgovarajuće radno mesto, procjenu performanse, unapređenja, transfere, kompenzacije, beneficije, obuke i otkazi zasnivaju se isključivo na kvalifikacijama, veštini i performansama zaposlenog bez obzira na rasu, boju, pol, nacionalno poreklo, religiju, starosnu dob, invalidnost, bračni i familijarni status, veteranski status ili svaki drugi neposlovni razlog.
Kompanija i svako zavisno preduzeće neće tolerisati diskriminaciju i represalije protiv ma kog zaposlenog koji tvrdi da je on ili ona bio ili jeste, predmet diskriminacije, ili je prijavio diskriminaciju.
Svaka i sve žalbe na diskriminaciju biće brzo i u potpunosti istražene. Privatnost uključenih lica biće zaštićena, osim u meri koja je neophodna za sprovođenje pravilne istrage ili osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Supervizori ili zaposleni koji su primjenjivali diskriminaciono ponašanje, biće podložni neposrednim disciplinskim mjerama, uključujući potencijalno otpuštanje sa posla, tj., otkaz.
Kompanija i ostala zavisna preduzeća obavezuju se da sprovode dodatne mjere stimulacije koje se daju članovima Upravnog odbora i zaposlenima na bazi njihovog učinka, efikasnosti, inovativnosti i kreativnosti, tako da svi imaju nepristrasan tretman i budu vrednovani i nagrađeni za svoje doprinose.

Nedozvoljeno trgovanje

Član 23.
Primjenljivi domaći zakoni striktno zabranjuju kupovinu i prodaju hartija od vrednosti kad god potencijalni kupac ili prodavac dobije materijalnu informaciju koja nije bila objelodanjena i nije bila u opticaju u javnosti.

Sukob interesa

Član 24.
Članovi organa upravljanja i zaposleni Kompanije i njenih zavisnih preduzeća će obavljati svoje poslove na način koji je kompatibilan sa lojalnošću i gdje nema sukoba interesa sa Kompanijom ili njenim zavisnim preduzećima. Takav sukob interesa primjenjuje se na direktne članove porodice svakog od članova osoblja ili zaposlenih.

Elektronske, telefonske i kompjuterske komunikacije

Član 25.
Svi elektronski, telefonski i kompjuterski komunikacioni sistemi i sve komunikacije i informacije emitovane, primljene ili sačuvane u takvim sistemima vlasništvo su Kompanije i, kao takve, koristiće se primarno, ako ne isključivo u poslovne svrhe. Svaka lična upotreba ili upotreba u ne-poslovne svrhe biće regulisana u skladu sa ovim pravilima, i moraju biti sporadični, povremeni i svedeni na minimum. Direktor ima pravo i obavezu da kontroliše sisteme elektronske komunikacije Kompanije i njihovu upotrebu. Sve originalne poruke i informacije koje su generisane ili kojima je rukovao sistem elektronske komunikacije Kompanije, uključujuci back-up kopije, smatraće se vlasništvom Kompanije.
Sistem elektronske pošte neće se koristiti na načine koji su uvredljivi za druge, ili na način koji je protivurečan i nedosledan profesionalnom imidžu Kompanije. Takođe je zabranjena svaka upotreba sistema elektronske pošte za obezbjeđenje privatnih aranžmana, za odavanje povjerljivih, osjetljivih ili vlasničkih informacija, ili u bilo koju drugu neadekvatnu svrhu.
Informacioni sistem Kompanije koristiće se isključivo u poslovne svrhe Kompanije .

Lične informacije i privatnost zaposlenih

Član 26.
Kompanija i ostala Fratellova zavisna preduzeća čuvaće lične informacije o članovima Upravnog odbora i zaposlenima , obezbjeđivaće tajnost takvih informacija i sprečavaće njihovo neadekvatno ili nepotrebno objelodanjivanje.

Korišćenje vlasništva Kompanije

Član 27.
Članovi Upravnog odbora i zaposleni Kompanije i njenih zavisnih preduzeća odgovorni su za zaštitu sopstvenog ili zakupljenog vlasništva i opreme Kompanije i njegovih zavisnih preduzeća. Takva odgovornost ne odnosi se samo na fizičku imovinu, kao što je novac, inventar, alati, oprema i vozila, već i na ostalu imovinu, uključujuci planove, poslovne tajne, kompjuterske programe, poslovne informacije i druge vlasničke informacije.