header_right.jpg
Poslovnik o radu Upravnog odbora
POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA FRATELLO TRADE

I OPŠTE ODREDBE


Član 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Upravnog odbora Fratella Trade (u daljem tekstu: Upravni odbor), i to: sazivanje sjednice, utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, odlučivanje, način glasanja, djelokrug rada, izvještavanje, odlaganje i prekid sjednice i vođenje zapisnika sa sednice.
Odredbe ovog Poslovnika shodno se primjenjuju na rad pomoćnih tela Upravnog odbora.
Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve članove Upravnog odbora i za sva lica koja prisustvuju sjednici.


Član 2.
Upravni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.
Članove Upravnog odbora bira Skupština Fratella Trade, u skladu sa Zakonom o preduzećima (u daljem tekstu: Zakon) i Statutom društva.
Upravni odbor predlaže Skupštini kandidate za članove Upravnog odbora, koji odgovaraju ovim kriterijumima:

  • lični integritet i poslovna etika;
  • posjedovanje najmanje više, a poželjno visoke stručne spreme;
  • značajno radno iskustvo u područjima vođenja, organizovanja, ispitivanja ili upravljanja preduzeća;
  • posjedovanje  sveukupnog poslovnog znanja i odgovarajuće/primjereno stručno znanje;
  • obavezni su da pri donošenju odluka uvek uzimaju u obzir dugoročni interes preduzeća, bez obzira na eventualne različite lične ili individualne interese (trećih lica, zaposlenih, upravnog odbora, akcionara, javnosti ili države);
  • da ne obavljaju funkcije vođenja, nadzora, zastupanja ili savetodavne zadatke za konkurentska preduzeća i da nisu veći akcionari ili članovi konkurentskih preduzeća;
  • da su na raspolaganju, odnosno da će biti na raspolaganju sve dok se obavlja funkcija;
  • sposobnost efikasnog komuniciranja i timskog rada;
  • spremnost na neprekidno usavršavanje i profesionalni razvoj

Član 3.
Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.
Sjednicama Upravnog odbora predsjedava i rukovodi predsjednik Upravnog odbora. Predsjednika Upravnog odbora biraju između sebe članovi Upravnog odbora na prvoj sjednici Upravnog odbora u novom sastavu. Predsjednik Upravnog odbora se bira običnom većinom.


Član 4.
Sjednicama Upravnog odbora, pored članova Upravnog odbora prisustvuje i Direktor. Direktor Upravnom odboru pruža pojašnjenja, stručnu pomoć i druge informacije od značaja za rad  Upravnog odbora. Direktor ne može glasati ili na drugi način odlučivati o stvarima iz nadležnosti Upravnog odbora.
Ako Upravni odbor odlučuje o pravima i obavezama Direktora ili o drugim pitanjima o kojima želi odlučivati bez prisustva Direktora, direktor će napustiti sjednicu upravnog odbora. O prisustvu Direktora na sjednici, odlučuje predsjednik Upravnog odbora.
 

Član 5.
Sjednicama Upravnog odbora, pored članova Upravnog odbora i Direktora, mogu prisustvovati i druga pozvana lica.
O prisustvu lica iz stava 1. ovog člana na sjednici, odlučuje predsjednik Upravnog odbora.


Član 6.
Članovi Upravnog odbora, po potrebi, mogu prisustvovati Skupštini Fratella Trade. Na svakoj Skupštini neophodno je da bude prisutan bar jedan član Upravnog odbora.


II SJEDNICE
 

Član 7.
Upravni odbor održava najmanje četiri redovne sjednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva mjeseca pre godišnje sednice Skupštine akcionara. Pored redovnih sjednica, Upravni odbor društva može održavati i vanredne sjednice koje saziva predsjednik Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev člana Upravnog odbora i Direktora društva, u skladu sa Zakonom i Statutom društva.


Član 8.
Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora pismenim pozivom koji se dostavlja članovima Upravnog odbora najkasnije 8 (osam) dana pre održavanja sjednice. Uz poziv za sjednicu Upravnog odbora, članovima se dostavlja prijedlog dnevnog reda sa potrebnim materijalima i prijedlozima odluka i zaključaka.
Prijedlog dnevnog reda za sjednicu Upravnog odbora utvrđuje predsjednik Upravnog odbora.
Po isteku mandata, članovi Upravnog odbora su dužni i da vrate sve materijale koje su dobili u toku mandatnog perioda.


Član 9.
Izuzetno, kada razlozi hitnosti to nalažu, sjednica Upravnog odbora se može zakazati i u kraćem roku.
Takođe, iz istih razloga, donošenje odluke Upravnog odbora pismeno, telefonski i drugim sredstvima komunikacija, je dozvoljeno, ako se tome ne protivi nijedan član Upravnog odbora.


Član 10.
Izvjestilac po svim pitanjima na sednici Upravnog odbora je, po pravilu, direktor ili lice koje on za to zaduži.
Na sjednicu Upravnog odbora mogu biti pozvana i lica koja nisu izvjestioci, a koja u svojstvu gosta, bez prava odlučivanja, svojim učešćem u radu po pojedinim pitanjima, mogu doprineti kvalitetnijoj odluci Upravnog odbora. O prisustvu ovih lica na sjednici odlučuje predsjednik Upravnog odbora.


III UTVRĐIVANJE KVORUMA I DNEVNOG REDA     
   
Član 11.
Član Upravnog odbora ima pravo i dužnost, da prisustvuje sjednicama Upravnog odbora i učestvuje u njegovom radu.
O spriječenosti da prisustvuje sjednici član Upravnog odbora je dužan da blagovremeno obavijesti predsjednika Upravnog odbora ali najkasije prije početka sjednice.


Član 12.
Prije početka rada sjednice, predsjednik Upravnog odbora zapisnički konstatuje broj prisutnih i broj odsutnih članova Upravnog odbora, odnosno utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje na sjednici.
Sjednica Upravnog odbora može se održati ako sjednici prisustvuje najmanje 2 (dva) člana.

 
Član 13.
Predsjednik Upravnog odbora predlaže dnevni red sjednice, koji usvaja Upravni odbor.
Na dnevni red sjednice Upravnog odbora mogu se staviti sva pitanja naznačena u Statutu Fratela Trade.
Predloženi dnevni red se može dopuniti, odnosno proširiti na samoj sjednici prilikom utvrđivanja dnevnog reda. Jednom tako utvrđeni dnevni red se ne može menjati.

 

IV ODLUČIVANJE


Član 14.
Upravni odbor donosi odluke i zaključke većinom glasova od ukupnog broja članova, nezavisno od broja prisutnih članova. Svaki član Upravnog odbora ima 1 (jedan) glas.
Odluke Upravnog odbora stupaju na snagu danom donošenja.


Član 15.
U slučaju donošenja odluke Upravnog odbora pismeno, telefonski i drugim sredstvima komunikacija, o tome se obavezno sačinjava zapisnik koga potpisuju svi članovi Upravnog odbora koji su donijeli odluku na ovakav način.Ovaj zapisnik se usvaja na narednoj sjednici Upravnog odbora.

 

Član 16.
Član Upravnog odbora ne može glasati u Upravnom odboru kada se odlučuje o:
1)       njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema društvu;
2)       pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
3)       odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i društva u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.
Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i za povezana lica u smislu Zakona i Statuta društva.


Član 17.
U slučaju kada se na sjednici Upravnog odbora raspravlja ili odlučuje o pitanjima u vezi sa dokumentima koji su označeni kao poslovna tajna ili podacima koji se smatraju poslovnom tajnom, predsjednik Upravnog odbora, ili drugo za to ovlašćeno lice, upozoriće prisutne da su dužni da ono što u vezi s tim saznaju čuvaju kao tajnu.
Po završetku sjednice Upravnog odbora, dokumenti označeni kao poslovna tajna vraćaju se stručnoj službi društva.

 

V NAČIN GLASANJA


Član 18.
Glasanje u Upravnom odboru vrši se izjašnjavanjem „za“ ili „protiv“ odluke.
Član Upravnog odbora koji je glasao protiv predložene odluke ima pravo da svoje mišljenje u zapisniku izdvoji.
 

Član 19.
Upravni odbor po pravilu odlučuje javnim glasanjem.
Izuzetno, Upravni odbor odlučuje tajnim glasanjem, kada to odluči većina prisutnih članova Upravnog odbora.

VI DJELOKRUG RADA

 

Član 20.
Upravni odbor odlučuje o pitanjima koja se odnose na:

-        Kontrolu tačnosti finansijskih izvještaja i informacija,
-        Usvajanje šestomjesečnog finansijskog izvještaja za tekuću poslovnu godinu u cilju dostavljanja istog nadležnim državnim organima u predviđenim zakonskim rokovima
-        Usvajanje revidiramog godišnjeg finansijskog izvještaja za prošlu poslovnu godinu u cilju dostavljanja istog, nadležnim državnim organima u predviđenim zakonskim rokovima
-        Upravljanju razvojem Društva i strategijom i nadziranjem Direktora i administracije Društva,
-        Utvrđivanju ili odobravanju poslovnog plana Društva i dugoročne strategije društva;
-        Sazivanju sjednice skupštine akcionara i utvrđivanju prijedloga dnevnog reda,
-        Davanju i opozivanju prokure,
-        Utvrđivanju prijedloga odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,
-        Izdavanju akcija, zamjenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog Zakonom i odlukama skupštine,
-        Izboru i razrješenju Direktora;
-        Odobravanju uslova ugovora koje Društvo zaključuje s Direktorom i utvrđivanju njegove naknade,
-        Drugim pitanjima, shodno Stautu i Zakonu o preduzećima.
 

Član 21.
Upravni odbor može obrazovati stalne ili privremene komisije, i to:

   1. Komisiju za imenovanje, koja predlaže lica za članove Upravnog odbora, kao i za Direktora;
   2. Komisiju za naknade, koja predlaže politiku društva u vezi sa naknadama Upravnom odboru, Direktoru i revizorima.
   3. Revizijsku komisiju, koja pruža podršku u provjeravanju godišnjih izveštaja, revizorovih izveštaja, nadzoru odnosa sa revizorom i prijedloga revizora za skupštinu.
Komisije pomažu Upravnom odboru u njegovom radu, ali na njih se ne mogu prenositi poslovi iz nadležnosti Upravnog odbora.
Ako Upravni odbor formira komisije iz stava 1. ovog člana, one imaju najmanje 3 (tri) člana i donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. Odlukom Upravnog odbora bliže se određuje organizacija, način rada i status članova ovih komisija Upravnog odbora.


VII IZVJEŠTAVANJE

Član 22.
Upravni odbor Akcionarskog društva izveštava Skupštinu akcionara o svom radu i o drugim načelnim pitanjima koja se odnose na godišnji izveštaj, upravljanje i nadzor Društva.
Na zahtjev Skupštine akcionara Upravni odbor društva dužan je da dostavlja izveštaje i o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje društva. Izveštaji Upravnog odbora Akcionarskom društvu koji se dostavljaju Skupštini akcionara moraju biti sačinjeni u pisanoj formi, potpuni i istiniti.
Članovi Upravnog odbora prisutni su na skupštini i odgovaraju na sva pitanja akcionara, koja se odnose na njihov rad i odgovornosti. .


Član 23.
Upravni odbor Akcionarskog društva, odnosno svaki član Upravnog odbora, može u bilo koje vrijeme tražiti od Direktora, da ga izvjesti o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju.


VIII ODLAGANJE I PREKID SJEDNICE


Član 24.
Ako u vrijeme zakazano za početak sjednice Upravnog odbora nije obezbjeđen kvorum, sjednica se odlaže. Nova sjednica Upravnog odbora održava se najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana odlaganja.


Član 25.
Sjednica Upravnog odbora se prekida:

-          kada u toku sjednice broj prisutnih članova Upravnog odbora uslijed napuštanja sjednice bude nedovoljan za punovažno odlučivanje;
-          kada zbog dužeg trajanja sjednice ona ne može da se završi u planirano vreme;
-          kada dođe do težeg narušavanja reda na sjednici, a predsednik Upravnog odbora nije u stanju da određenim mjerama uspostavi red neophodan za rad na sjednici.
Prekinuta sjednica se nastavlja najkasnije u roku od 3 (tri) dana po prekidu sjednice.


IX ZAPISNIK SA SJEDNICE

Član 26.
Na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik u koji se unose podaci o radu sjednice, i to:

-          oznaka broja sjednice;
-          datum, mesto i vrijeme održavanja sjednice;
-          predlagač sazivanja sjednice;
-          broj prisutnih članova i njihova imena;
-          broj odsutnih članova i njihova imena;
-          imena lica koja su pozvana da prisustvuju sjednici, a nisu članovi;
-          usvojeni dnevni red sjednice;
-          tok rada na sjednici i imena lica koja su učestvovala u raspravi i odlučivanju;
-          donijete odluke po pojedinim tačkama dnevnog reda i usvojene zaključke; numerisane po rednom brojom tokom čitavog mandata
-          vrijeme završetka sjednice.

Član 27.
Zapisnik sa sjednice potpisuje predsjednik Upravnog odbora ili drugo lice koje je predsjedavalo sjednicom odbora i zapisničar.
Ako se zapisnik sastoji iz više stranica, predsjednik i zapisničar stavljaju svoj skraćeni potpis na svaku stranu zapisnika.
Zapisničara obezbeđuje za to nadležna služba društva.

Član 28.
Zapisnik se čuva kao trajni dokument u arhivi društva.
Uz zapisnik sa sjednice prilažu se svi materijali i dokumentacija koja se odnosi na pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo na sjednici.
 
Član 29.
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora sačinjava se i dostavlja, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja sjednice, članovima Upravnog odbora i Direktoru društva. Po potrebi se, na osnovu odluke Upravnog odbora, zapisnik dostavlja Skupštini društva.
Izvodi iz zapisnika, koji sadrže odluke i zaključke Upravnog odbora, dostavljaju se licima zaduženim za njihovu realizaciju, a po pitanjima koja se tiču ostvarivanja prava zaposlenih, izvodi se ističu na oglasnu tablu društva.

Član 30.
Zapisnik se obavezno usvaja na narednoj sjednici Upravnog odbora, prije prelaska na dnevni red te sjednice, uz mogućnost stavljanja primedbi na isti, o kojima se odlučuje na sjednici prije njegovog usvajanja.
 

X NAKNADA ZA RAD U UPRAVNOM ODBORU

Član 31.
Članovima Upravnog odbora pripada naknada za njihov rad u Upravnom odboru, koja se utvrđuje i isplaćuje na osnovu odluke Skupštine društva.
Naknada članovima Upravnog odbora utvrđuje se i isplaćuje vodeći računa o zadacima i obavljenim poslovima članova Upravnog odbora i finansijskom stanju društva.
 

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.
Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje Upravni odbor.

Član 33.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.