header_right2.jpg
Poslovnik o radu Skupštine akcionara

 

 

I.              OP­ŠTE OD­RED­BE

 

 

Član 1.

 

Ovim po­slov­ni­kom ure­đu­ju se na­čin ra­da skupštine ak­ci­o­na­ra Ak­ci­o­nar­skog dru­štva „Fratello

Trade“ (u da­ljem tek­stu: Dru­štvo), a na­ro­či­to:

 

1.    sa­zi­va­nje Skupštine;

2.    raz­ma­tra­nje dnev­nog re­da skup­šti­ne;

3.    gla­sa­nje na Skup­šti­ni;

4.    od­la­ga­nje, pre­kid i za­klju­či­va­nje skup­šti­ne;

5.    za­pi­snik o ra­du Skup­šti­ne;

6.    oba­vje­šta­va­nje o od­lu­ka­ma Skup­šti­ne, i

7.    druga pitanja u skladu sa odlukom,  Statutom i Zakonom.

 

 

Član 2.

 

Ovaj Po­slov­nik pri­mje­nju­je se na sve ak­ci­o­na­re Dru­štva ko­ji pri­su­stvu­ju sjed­ni­ci skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva, pu­no­moć­ni­ke ak­ci­o­na­ra u skup­šti­ni, kao i na sva dru­ga li­ca ko­ja prisustvu­ju sjed­ni­ci Skup­šti­ne.

 

 

Član 3.

 

Po­slo­ve i iz svo­je nad­le­žno­sti skup­šti­na ak­ci­o­na­ra Dru­štva obavlja na sjed­ni­ca­ma.
Skup­šti­na ak­ci­o­na­ra za­ka­zu­je se i odr­ža­va naj­ma­nje je­dnom go­di­šnje – go­di­šnja skup­šti­na, a po po­tre­bi i u to­ku go­di­ne – van­red­na skup­šti­na.

Skup­šti­na se sa­zi­va i odr­ža­va na na­čin i pod uslo­vi­ma utvr­đe­nim za­ko­nom i Sta­tu­tom Dru­štva.

 

 

Član 4.

 

Sjed­ni­ci Skup­šti­ne pri­su­stvu­ju ak­ci­o­na­ri ili nji­ho­vi pu­no­moć­ni­ci.

Po­red ak­ci­o­na­ra, sjed­ni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva, pri­su­stvu­ju: Di­rek­tor i predstavnik Uprav­nog od­bo­ra  i dru­ga po­zva­na li­ca.

Punomoćnici moraju imati ovjerenu punomoć. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica – pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani - apostille pečatom.

Li­ca iz sta­va 2. ovog čla­na i ak­ci­o­na­ri ko­ji su pra­vo gla­sa pre­nije­li na pu­no­moć­ni­ka, uče­stvu­ju u ra­du Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra dru­štva, ali bez pra­va gla­sa.

 

 

II.            SA­ZI­VA­NJE SJED­NI­CE SKUP­ŠTI­NE AK­CI­O­NA­RA

 

 

Član 5.

 

Sjed­ni­ca skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra sa­zi­va se pi­sa­nim po­zi­vom. U po­zi­vu se da­je prijed­log dnev­nog re­da.

Po­ziv za sjed­ni­cu skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra upu­ću­je Uprav­ni od­bor Dru­štva, a u od­re­đe­nim slu­ča­je­vi­ma sjed­ni­ca Skup­šti­ne se odr­žava i po na­lo­gu su­da.

 

Član 6.

 

Poziv za  sjednicu skupštine akcionara Društvo objavljuje bez prekida na internet stranici berze i u najmanje dva dnevna lista, a uz to poziv će da objavi i na internet stranici Društva, u skladu sa zakonskim rokovima.

 

 

Član 7.

 

Uz poziv za sjednicu Skupštine akcionara Društva, objavljivaju se i svi prijedlozi odluka koje treba da donese Skupština akcionara Društva po svakoj tački predloženog dnevnog reda.
U sjedištu društva se pripremaju i odgovarajući materijali (finansijski izveštaji Društva, izveštaji Upravnog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kojeg prijedloga za promjene Statuta, opis bilo kojeg ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje od strane Skupštine, kao i drugi potrebni materijali za odlučivanje o pitanjima iz dnevnog reda). Svakom akcionaru će se po njegovom zahtjevu pripremi i kopija materijala.

 

 

III.           OTVA­RA­NJE SJED­NI­CE I RAZ­MA­TRA­NJE DNEV­NOG RE­DA SKUP­ŠTI­NE AK­CI­O­NA­RA

 

 

Član 9.

 

Ra­dom Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva pred­sje­da­va pred­sjed­nik Skup­šti­ne.

Predsjednika Skupštine bira se na početku sjednice skupštine akcionara

.Za­pi­sni­ča­r, ovjerači za­pi­snika i čla­ni ko­mi­si­je za glasanje se biraju na svakoj sjednici Skupštine.

Za­pi­sni­ča­ra, ovjerače za­pi­snika i čla­nove ko­mi­si­je za glasanje imenuje predsjednik skupštine.

 

Član 10

 

Na sjednici skupštine akcionara odlučuje se samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa Zakonom i Statutaom Društva.

Pred­sjed­nik Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva pro­gla­ša­va utvr­đe­ni dnev­ni red sjed­ni­ce Skup­šti­ne, ko­ji se ne mo­že mije­nja­ti u to­ku tra­ja­nja sed­ni­ce.

 

 

Član 11.

 

Po­stu­pak po sva­koj tač­ki dnev­nog re­da sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva, sa­sto­ji se iz raz­ma­tra­nja pi­ta­nja ko­je ona ob­u­hva­ta i od­lu­či­va­nja o tom pi­ta­nju.
U raz­ma­tra­nju pi­ta­nja ko­ja su na dnev­nom re­du sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra dru­štva, ima­ju pra­vo da uče­stvu­ju sva li­ca ko­ja pri­su­stvu­ju sjed­ni­ci.

 

 

Član 12.

 

Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva ni­ko ne mo­že go­vo­ri­ti prije ne­go što do­bi­je riječ od pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne.

Pred­sjed­nik da­je riječ po re­du pri­ja­vlji­va­nja.

Pred­sjed­nik će da­ti riječ mi­mo re­da pri­ja­vlji­va­nja sa­mo li­cu ko­je je iz re­da li­ca ko­je je učestvo­va­lo u sa­či­nja­va­nju prijed­lo­ga od­lu­ke i da­je do­pun­ska ob­ja­šnje­nja u ve­zi sa pi­ta­njem ko­je se raz­ma­tra na sjed­ni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva, kao i akcionari koji želi da ukaže na povredu odredaba ovog poslovnika.

 

 

Član 13.

 

Uče­snik Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva ko­ji do­bi­je riječ od pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne du­žan je da se pri­dr­ža­va pred­me­ta ras­pra­vlja­nja i mo­že go­vo­ri­ti sa­mo o pi­ta­nju ko­je je na dnev­nom re­du sjed­ni­ce Skup­šti­ne.

Ako se uče­snik Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva u svom iz­la­ga­nju uda­lji od pi­ta­nja ko­je je na dnev­nom re­du sjed­ni­ce ili je nje­go­vo iz­la­ga­nje pre­op­šir­no, pred­sjed­nik će ga upo­zo­ri­ti da se pri­dr­ža­va utvr­đe­nog dnev­nog re­da, od­no­sno da u svom iz­la­ga­nju bu­de kra­ći.

 

 

Član 14.

 

Iz­la­ga­nje uče­sni­ka Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva tre­ba da bu­de krat­ko i ja­sno i da sa­dr­ži prijed­lo­ge za rje­še­nje pi­ta­nja ko­je se raz­ma­tra, uko­li­ko nje­go­vo iz­la­ga­nje ni­je in­for­ma­tiv­ne pri­ro­de.
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra je du­žan da obez­be­di da uče­sni­ka Skup­šti­ne ni­ko ne ome­ta u nje­go­vom iz­la­ga­nju.

 

 

Član 15.

 

Ako uče­snik Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra svo­jim iz­la­ga­njem na sed­ni­ci oma­lo­va­ža­va i vrije­đa dru­ge uče­sni­ke i na dru­gi na­čin na­ru­ša­va nor­ma­lan rad Skup­šti­ne, pred­sjed­nik će ga opo­me­nu­ti.
Uko­li­ko opo­me­nu­ti uče­snik na­sta­vi da i da­lje svo­jim iz­la­ga­njem ili na­ru­ša­va rad Skup­šti­ne, pred­sjed­nik će mu od­u­ze­ti riječ, a uko­li­ko uče­snik i da­lje na­sta­vi da go­vo­ri, pred­sjed­nik će tom li­cu iz­re­ći mje­ru uda­lje­nja sa sjed­ni­ce Skup­šti­ne.

 

 

Član 16.

 

Na prijed­log pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra ili ma kog dru­gog uče­sni­ka, Skup­šti­na mo­že od­lu­či­ti da se ras­pra­vlja­nje o po­je­di­nom pi­ta­nju odloži ili pre­ki­ne i da se to po­no­vo pro­u­či i pri­pre­mi, od­no­sno da se pri­ba­ve do­dat­ni po­da­ci i do­dat­no utvr­de či­nje­ni­ce.

Pi­ta­nje iz sta­va 1. ovog čla­na raz­ma­tra se, po pra­vi­lu, na slje­de­ćoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra.

 

 

Član 17

 

Ako se na sjed­ni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra ras­pra­vlja o do­ku­men­ti­ma ili po­da­ci­ma ko­ji se sma­tra­ju po­slov­nom taj­nom Dru­štva ili da­ju in­for­ma­ci­je o po­slo­va­nju Dru­štva či­je bi da­va­nje ili sa­op­šta­va­nje tre­ćem li­cu pro­u­zro­ko­va­lo znat­nu šte­tu Dru­štvu, pred­sjed­nik Skup­šti­ne upo­zo­ri­će pri­sut­ne da ono što u ve­zi s tim sa­zna­ju ču­va­ju kao poslovnu taj­nu.

Uče­sni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra su du­žni da po­stu­pe po upo­zo­re­nju iz sta­va 1. ovog čla­na.

 

 

Član 18.

 

Raz­ma­tra­nje i ras­pra­vlja­nje po­je­di­ne tač­ke dnev­nog re­da sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra tra­je sve dok svi pri­ja­vlje­ni uče­sni­ci sjed­ni­ce ne za­vr­še svo­je iz­la­ga­nje.

Ka­da utvr­di da vi­še ne­ma pri­ja­vlje­nih uče­sni­ka po od­re­đe­noj tač­ki dnev­nog re­da sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra, pred­sjed­nik za­klju­ču­je ras­pra­vlja­nje o toj tač­ki.

 

 

Član 19.

 

Skup­šti­na ak­ci­o­na­ra, na prijed­log pred­sjed­ni­ka ili dru­gog uče­sni­ka sjed­ni­ce, mo­že od­lu­či­ti da se raz­ma­tra­nje od­re­đe­ne tač­ke dnev­nog re­da za­klju­či i prije ne­go što svi pri­ja­vlje­ni uče­sni­ci da­ju svo­je iz­la­ga­nje.

Raz­ma­tra­nje po­je­di­ne tač­ke dnev­nog re­da iz sta­va 1. ovog čla­na za­klju­či­će se ka­da je pi­ta­nje o kojem se ras­pra­vlja do­volj­no raz­ja­šnje­no, ta­ko da se o nje­mu mo­že do­nije­ti od­go­va­ra­ju­ća od­lu­ka na sjed­ni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra.

 

 

IV.          GLA­SA­NJE NA SJED­NI­CI SKUP­ŠTI­NE AK­CI­O­NA­RA

 

 

Član 20.

 

Po za­vr­še­nom raz­ma­tra­nju i ras­pra­vlja­nju po­je­di­ne tač­ke dnev­nog re­da sjed­ni­ce, Skup­šti­na ak­ci­o­na­ra Dru­štva pri­stu­pa do­no­še­nju od­lu­ke.

O pred­lo­gu od­lu­ke gla­sa­ju svi ak­ci­o­na­ri, ko­ji su prisutni na skupštini i imaju pravo glasa, od­no­sno  njihovi punomoćnici.

 

 

Član 21.

 

Ak­ci­o­nar ne mo­že gla­sa­ti u Skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra ka­da je to pra­vo o od­re­đe­nim pi­ta­nji­ma is­klju­če­no za­ko­nom (is­klju­če­nje pra­va gla­sa).

Predsjednik će po­seb­no kon­sta­to­va­ti sva­ki slu­čaj ka­da od­re­đe­ni ak­ci­o­nar ne mo­že gla­sa­ti o po­je­di­nom pi­ta­nju iz dnev­nog re­da sjed­ni­ce.

Gla­so­vi ak­ci­o­na­ra či­je je pra­vo gla­sa is­klju­če­no po od­re­đe­nom pi­ta­nju iz dnev­nog re­da sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra dru­štva ne uzi­ma­ju se u ob­zir ni pri­li­kom utvr­đi­va­nja kvo­ru­ma za od­lu­či­va­nje o tom pi­ta­nju.

Is­klju­če­nje pra­va gla­sa ak­ci­o­na­ra u Skup­šti­ni od­no­si se sa­mo na pi­ta­nje zbog ko­jeg je i do­šlo do is­klju­če­nja nje­go­vog pra­va gla­sa na sjed­ni­ci.

 

 

Član 22.

 

Prije gla­sa­nja pred­sjed­nik Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra čita prijed­log od­lu­ke ko­ju tre­ba da do­ne­se u ve­zi sa po­je­di­nom tač­kom dnev­nog re­da sjed­ni­ce Skup­šti­ne.

Ako ima vi­še prijed­lo­ga za rije­ša­va­nje po­je­di­nog pi­ta­nja ko­je je na dnev­nom re­du sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra, pr­vo se gla­sa o pred­lo­zi­ma da­tim u ma­te­ri­ja­lu za sjed­ni­cu Skup­šti­ne, a za­tim o prijed­lo­zi­ma da­tim na sa­moj sjed­ni­ci Skup­šti­ne, i to onim re­dom ko­jim su da­ti. Ka­da od­re­đe­ni prijed­log do­bi­je po­treb­nu ve­ći­nu gla­so­va utvr­đe­nu Statutom  Dru­štva o osta­lim prijed­lo­zi­ma se ne gla­sa.

 

 

Član 23.

 

Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva, ak­ci­o­nar mo­že da gla­sa lič­no ili pre­ko pu­no­moć­ni­ka.

Pu­no­moć­je ak­ci­o­na­ra da­to od­re­đe­nom li­cu za gla­sa­nje na sjed­ni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva da­je se sa­mo za jed­nu Skup­šti­nu, a va­ži i za po­no­vlje­nu Skup­šti­nu ko­ja je od­lo­že­na zbog ne­do­stat­ka kvo­ru­ma ili iz bi­lo kojeg dru­gog raz­lo­ga.

 

 

Član 24.

 

Ak­ci­o­na­ri gla­sa­ju na sjed­ni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra dru­štva ta­ko što se iz­ja­šnja­va­ju „za“, „pro­tiv“ prijed­lo­ga od­lu­ke,ili kao „uzdržan od glasanja“.

Gla­sa­nje na sjed­ni­ci Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra vr­ši se di­za­njem ru­ke, pu­tem gla­sač­kih li­sti­ća, ko­ji sa­dr­že sve ele­men­te predviđene Zakonom ili elektronskim glasanjem.

Ako gla­sač­ki li­stić sa­dr­ži vi­še pi­ta­nja, ne­pu­no­va­žnost gla­sa­nja o jed­nom pi­ta­nju ne uti­če na pu­no­va­žnost gla­sa­nja o dru­gim pi­ta­nji­ma.

Gla­sa­nje i utvr­đi­va­nje bro­ja gla­so­va o po­je­di­nim pi­ta­nji­ma o ko­ji­ma se gla­sa spro­vo­di i utvr­đu­je Ko­mi­si­ja za gla­sa­nje.

 

 

Član 25.

 

Re­zul­ta­te gla­sa­nja na Skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra Dru­štva o sva­kom pi­ta­nju o ko­jem se gla­sa­lo utvr­đu­je Ko­mi­si­ja za gla­sa­nje.

Ko­mi­si­ja za gla­sa­nje du­žna je da po­stu­pa ne­pri­stra­sno i sa­vje­sno pre­ma svim ak­ci­o­na­ri­ma i da pod­ne­se pot­pi­sa­ni pi­sme­ni iz­vje­štaj ko­ji je do­kaz re­zul­ta­ta gla­sa­nja Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva.

 

 

Član 26.

 

Sve od­lu­ke do­nije­te na Skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra Dru­štva mo­ra­ju bi­ti for­mu­li­sa­ne krat­ko i ja­sno, ta­ko da ne do­vo­de u pi­ta­nje šta je na Skup­šti­ni od­lu­če­no i ka­kva je od­lu­ka do­nije­ta.

 

 

V.            OD­LA­GA­NJE, PRE­KI­DI ZA­KLJU­ČI­VA­NJE SJED­NI­CE SKUP­ŠTI­NE AK­CI­O­NA­RA

 

 

Član 27.

 

Sjed­ni­ca Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra od­la­že se ka­da na­stu­pe raz­lo­zi ko­ji one­mo­gu­ća­va­ju nje­no odr­ža­va­nje u za­ka­za­ni dan i vrije­me.

Sjed­ni­ca Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra od­la­že se i ka­da pred­sjed­nik na osnovu izveštaja Komisija za glasanje, prije nje­nog otva­ra­nja, usta­no­vi da sjed­ni­ci ni­je pri­su­tan, od­no­sno pred­sta­vljen broj ak­ci­o­na­ra ko­ji ima do­vo­ljan broj gla­so­va (kvo­rum).

Sjed­ni­cu Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra od­la­že pred­sjed­nik Skup­šti­ne.

 

 

Član 28.

 

Sjed­ni­ca Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva pre­ki­da se u slje­de­ćim slu­ča­je­vi­ma:

1.    ka­da se u to­ku tra­ja­nja sjed­ni­ce Skup­šti­ne broj pri­sut­nih, od­no­sno za­stu­pa­nih ak­ci­o­na­ra sma­nji ta­ko da ne po­sto­ji kvo­rum gla­so­va po­tre­ban za odr­ža­va­nje Skup­šti­ne;

2.    ka­da sjed­ni­ca Skup­šti­ne zbog nje­nog du­gog tra­ja­nja ne mo­že da se za­vr­ši istog da­na u kojem se odr­ža­va;

3.    ka­da do­đe do te­žeg na­ru­ša­va­nja re­da na sjed­ni­ci Skup­šti­ne, a pred­sjed­nik ni­je u sta­nju da ga po­vra­ti re­dov­nim mje­ra­ma

Sjed­ni­ca Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva mo­že se pre­ki­nu­ti ra­di utvr­đi­va­nja re­zul­ta­ta gla­sa­nja od stra­ne Ko­mi­si­je za gla­sa­nje, kao i ra­di od­mo­ra. Sjed­ni­cu Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva pre­ki­da i za­ka­zu­je njen na­sta­vak pred­sjed­nik Skup­šti­ne.

 

 

Član 29.

 

Za­klju­či­va­nje sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva vr­ši se po za­vr­še­nom ras­pra­vlja­nju i od­lu­či­va­nju o svim pi­ta­nji­ma iz dnev­nog re­da sjed­ni­ce. Sjed­ni­cu Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra za­klju­ču­je pred­sjed­nik Skup­šti­ne.

 

 

VI.          ZA­PI­SNIK SA SJED­NI­CE SKUP­ŠTI­NE AK­CI­O­NA­RA

 

Član 30.

 

O ra­du Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva na sjed­ni­ci sa­či­nja­va se za­pi­snik, ko­ji vo­di za­pi­sni­čar ime­no­van od stra­ne pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne.

Za­pi­snik iz sta­va 1. ovog čla­na sa­dr­ži osnov­ne po­dat­ke o ra­du Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva, a na­ro­či­to:

1.    mje­sto i dan odr­ža­va­nja sjed­ni­ce Skup­šti­ne i vrije­me nje­nog po­čet­ka;

2.    utvr­đe­ni dnev­ni red sjed­ni­ce Skup­šti­ne;

3.    ime i pre­zi­me pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, za­pi­sni­ča­ra i čla­no­va ko­mi­si­je za gla­sa­nje;

4.    kvo­rum za odr­ža­va­nje sjed­ni­ce Skup­šti­ne;

5.    na­čin gla­sa­nja (jav­no ili taj­no) o sva­koj od­lu­ci;

6.    re­zul­tat gla­sa­nja „za“, „pro­tiv“ ili „uz­dr­žan od glasanja“ za sva­ku od­lu­ku;

7.    sa­že­ti pri­kaz di­sku­si­je na sjed­ni­ci Skup­šti­ne po sva­koj tač­ki dnev­nog re­da;

8.    Listu donesenih odluka na skupštini akcionara;

9.    Za­ključ­ke, smjer­ni­ce i ini­ci­ja­ti­ve po po­je­di­nim pi­ta­nji­ma.

Sa­stav­ni dio za­pi­sni­ka sa sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra je spi­sak uče­sni­ka sjed­ni­ce.

 

 

Član 31.

 

U za­pi­sni­ku sa sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva tok sjed­ni­ce iz­la­že se u sa­že­tom obi­mu.
Svi po­da­ci ko­ji su unije­ti u za­pi­snik mo­ra­ju od­go­va­ra­ti stvar­nom to­ku sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra.

Za ured­no i isti­ni­to sa­či­nja­va­nje za­pi­sni­ka sa sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra od­go­vo­ran je pred­sjed­nik Skup­šti­ne i zapisničar.

 

 

Član 32.

 

Za­pi­snik sa sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva sa­či­nja­va se naj­ka­sni­je u roku od 15 dana od da­na odr­ža­va­nja sed­nice.

Nakon sačinjavanja zapisnika, isti se dostavlja  akcionarima na njihov zahtjev, te objavljuje na sajtu Banjalučke berze i Društva.

Za­pi­snik sa sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva pot­pi­su­ju pred­sjed­nik Skup­šti­ne, za­pi­sni­čar i dva ak­ci­o­na­ra ime­no­va­na za ovje­ra­če za­pi­sni­ka.

Ka­da se za­pi­snik sa sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva sa­sto­ji od vi­še stra­ni­ca, li­ca iz sta­va 2. ovog čla­na sta­vlja­ju na sva­ku stra­ni­cu za­pi­sni­ka svoj skra­će­ni pot­pis (pa­raf).
Za­pi­snik sa sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra dru­štva, sa svim pri­lo­zi­ma, ču­va se u ar­hi­vi Dru­štva.

 

 

 

VII.         OBA­VJE­ŠTA­VA­NJE O OD­LU­KA­MA SKUP­ŠTI­NE AK­CI­O­NA­RA

 

 

Član 33.

 

Ako su na sjednici skupštine donijete odluke čija sadržina predstavlja bitan događaj za društvo, takve odluke posebno se objavljuju, u skladu sa zakonom.

 

 

Član 34.

 

Od­lu­ke i dru­gi ak­ti Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra do­sta­vlja­ju se Di­rek­to­ru i čla­no­vi­ma Uprav­nog odbora.

Od­lu­ke Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra ko­je se po­i­me­nič­no ili na dru­gi od­re­đen na­čin od­no­se na po­je­di­ne ak­ci­o­na­re, za­po­sle­ne u Dru­štvu ili dru­ga li­ca do­sta­vlja­ju se po­seb­no i svim tim li­ci­ma.

 

 

VI­II. ZA­VR­ŠNE OD­RED­BE

 

 

Član 35.

 

O pra­vil­noj pri­me­ni ovog Po­slov­ni­ka sta­ra se pred­sjed­nik Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Dru­štva.

 

 

Član 36.

 

Ovaj Po­slov­nik stu­pa na sna­gu i pri­mje­nji­va­će se od da­na nje­go­vog do­no­še­nja.

 

 

 

 

Broj: 3358-21

Dana, 26.06.2012. godine

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

 

    ___________________