header_right.jpg
Skupština akcionara, uprava, menadžment, zaposleni
Trenutno je u Fratello trade a.d. zaposleno 70 radnika.

Fratello Trade a.d. ima sljedeće upraljačke i rukovodne organe:
   1. skupština akcionara, kao organ vlasnika;
   2. upravni odbor, kao organ upravljanja;
   3. odbor za reviziju, kao organ kontrole;
   4. direktor, kao organ poslovođenja.

Menadžment preduzeća čine: iz Banja Luke: generalni direktor, izvršni direktor (zamjenik generalnog direktora), komercijalni direktor, rukovodilac finansijske službe i knjigovodstva i rukovodilac pogona proizvodnje, menadžer kvaliteta; direktor Fratello trade d.o.o. Beograd; direktor poslovnice Tuzla i direktor poslovnice Sarajevo.

Menadžment Fratello trade vodi svakodnevne operativne poslove sa velikom predanošću i višegodišnjim iskustvom u poznavanju ribe i plodova mora.

Politika preduzeća je da se podržava kreativnost zaposlenih i konkurentnost u poslovanju, uz maksimalnu odgovornost prema društvu i okolini.